Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Finanse

Biblioteka prowadzi samodzielna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie planu finansowego, sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Brody.

Nad gospodarką finansową nadzór sprawuje Wójt Gminy Brody.

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach
Data utworzenia:2021-07-22
Data publikacji:2021-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:720

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-07-22 11:24:22AdministratorUtworzenie i dodanie artykułuFinanse